Υπάρχουν εξ αποστάσεως προγράμματα;

Υπάρχουν εξ αποστάσεως προγράμματα, που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Zoom και τα οποία έχουν την ίδια ακριβώς δομή με τα διά ζώσης, δηλαδή  είναι συνολικής διάρκειας 50 ωρών, 2 φορές την εβδομάδα από 2 ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.