Προγράμματα

Επίπεδα A1 – TISUS

Όλα τα τμήματα αντιστοιχούν στην κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

Διάρκεια προγραμμάτων: περίπου 3 μήνες

4 ώρες την εβδομάδα (2x 2 ώρες)

Ασκήσεις για το σπίτι: Περίπου 3-4 ώρες την εβδομάδα

Διδακτικές ώρες: 50 ώρες

Μπορείτε να δειτα τα προγράμματα αναλυτικά για κάθε επίπεδο εδώ. 

Υπάρχουν ακόμη και Ειδικά Προγράμματα που απευθεινονται σε άτομα που προετοιμάζονται για πιστοποίηση. Αυτό το πρόγραμμα το βρίσκεται εδώ.