Προγράμματα

Επίπεδα A1 – TISUS

Όλα τα τμήματα αντιστοιχούν στην κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

Διάρκεια προγραμμάτων: περίπου 3 μήνες

4 ώρες την εβδομάδα (2x 2 ώρες)

Ασκήσεις για το σπίτι: Περίπου 3-4 ώρες την εβδομάδα

Διδακτικές ώρες: 50 ώρες

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για κάθε επίπεδο καθώς και για το ωρολόγιο πρόγραμμα

Μπορείτε να δείτε εδώ και τα Ειδικά μας προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε άτομα με πιο εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες (πχ προσωπικό εταιρειών, εξετάσεις πιστοποίησης).