Εξετάσεις

SWEDEX OCH TISUS

Både Swedexprov och Tisus-prov kan göras i Athen.  Svenska Språkföreningen fungerar som testcenter för båda.

Και τα δύο τεστ, Swedex και Tisus, διεξάγονται στην Αθήνα. Ο Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο.

Båda proven är godkända av Europarådet, CEFR. För information om CEFR,Common European Framework of Reference for Languages,  besök: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp 

Καιτα δύο τεστ είναι εγκεκριμένα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, CEFR.   Για πληροφορίες σχετικά με το CEFR, Common European Framework of Reference for Languages, επισκεφθείτε. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp