Για εμάς

Svenska Språkföreningen i Aten grundades 1973 och har alltsedan dess haft som huvuduppgift att bedriva undervisning i svenska.

Verksamheten bekostas av medlemsavgifter samt av statsbidrag från Sverige. För att få statsbidraget beviljat måste vissa krav, som ställs av Skolverket, uppfyllas: skolverksamheten måste ledas av en styrelse, barnen som antas till undervisningen ska ha svenska som modersmål d v s språket ska vara ett levande språk i hemmet och minst en förälder måste ha svenskt medborgarskap.

Styrelsen har ansvar gentemot Skolverket, att undervisning bedrivs enligt fastställd läroplan och att bidragen förvaltas på rätt sätt. Skolverket begär in redovisning per läsår angående antal elever, elevernas närvaro per termin och hur medlen förvaltats.

Språkföreningen i Aten har barnens föräldrar som medlemmar. Föreningen leds av en styrelse med 5 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen träffas ca 7 gånger per år. Förutom att administrera undervisningen anordnar styrelsen varje år årsmöte, julfest med luciafirande och skolavslutning.

Årsmöte hålls varje år i okt/nov och alla medlemmar är välkomna dit. Där finns möjlighet att framföra önskemål och åsikter och att lära känna andra föräldrar.

Det finns ett stort antal Svenska skolföreningar i världen och också svenska skolor. SUF (Svenska Utlandsundervisnings Förening) är en intresseorganisation vars uppgift är att stödja och hjälpa oss med information och kontakten med Skolmyndigheterna i Sverige. Vår skolförening är en av de äldsta medlemmarna i SUF.