Årsmötet 2013

PROTOKOLL  ÅRSMÖTE 2013

Tid:  torsdagen den 10 oktober kl 19.00                                                                               Plats: Svenska Institutet, Mitseon 9, Makryanni

Närvarande: Anette Nordgren, Veronica Toli, Jens Lindhé, Niki Orphanou, Caroline Tyréus, Helén S Kalathaki, Helena Mantoudis, Eva Lancing, Eugenia Pissanou, Theodora Lefa, Alexandra Bratsioti

 1. Val av ordförande för årsmötet

Caroline Tyréus valdes till mötesordförande

 1. Val av sekreterare för årsmötet

Anette Nordgren valdes till mötessekreterare

 1. Val av två justeringsmän

Jens Lindhé och Alexandra Bratsioti valdes till justerare

 1. Val av två rösträknare

Jens Lindhé och Alexandra Bratsioti valdes till rösträknare

 1. Årsmötets behöriga utlysande

Årsmötet förklarades behörigen utlyst, då handlingar delats ut inom föreskriven tid.

 1. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande Caroline Tyréus gick igenom verksamhetsberättelsen.  Det behövs tilläggas att gåvor från Kerstin Hensriksson, Pia Kvarnström, Jens Lindhé, Svensk-grekiska klubben och Skandinaviska Kyrkan kommit in under året.

 1. Föredragning av ekonomisk rapport från verksamhetsåret

Kassör Eva Lancing gick igenom den ekonomiska rapporten.  Skolans registrering arbetas fortfarande på. Eva kommer att separera skolans konto, så att vi får ett separat konto för Doverholtfonden.  Mötet diskuterade också hur vi kan söka medel från olika fonder t ex Oskar Ekmanfonden, Svenska Institutet, Riksföreningen Sverigekontakt etc.

 1. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen hade inte kommit in ännu, men den kommer att skickas ut tillsammans med protokollet.

 1. Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 1. Budgetförslag 2012-2013

Eva Lancing gick igenom budgeten för kommande verksamhetsår. De flesta poster är samma som föregående år, eftersom varken hyreshöjningar eller lönehöjningar förekommer.  I budgeten finns däremot en höjning för konferenser eftersom det, förutom augustikonferensen, är nätverkskonferens i Amsterdam i april.  Det blir också en höjning för program, eftersom vi kommer att ha en del utgifter i samband med SUF-VM och eventuell hyra av lokal för julfest och avslutning.

 1. Förslag från medlemmarna

Inget förslag hade inkommit till årsmötet.

 1. Val

Valberedningen lade fram sitt förslag för årsmötet.  Årsmötet godkände förslaget och fördelningen av poster blev som följer:

Ordinarie ledamöter:  Jens Lindhé valdes på två år. Anette Nordgren och Eva Lancing valdes om på två år.

(Caroline Tyréus och Susanne Olsson-Tsiouni sitter kvar ett år till.)

Suppleanter:  Helén Kalathaki och Robin Nilsson valdes på ett år.

Valberedning: Veronica Toli

Revisorer : Helena Mantoudis och Theodora Lefa.

 1. Övriga frågor.
 • Anette och Niki berättade om friluftsdagen den 19 oktober och att vi kommer att hyra idrottsplatsen vid Zappeion. Mötet pratade om vad för utrustning som kan komma att behövas.  Fröknarna gör programmet och informerar föräldrarna.
 • Anette kommer att beställa skoltröjor och mötet godkände loggan som designats av Therése Gustavsson. Det bestämdes också att tröjorna skall delas ut gratis till alla elever.
 • Det diskuterades hur vi ska göra för att få fler att komma till årsmötet. Är det fel dag och tid?  Ska man lägga det på en helg?  Mötet kom fram till at man under julavslutning och sommaravslutning får propagera mer för skolföreningen och årsmötet.  Mer information behövs.
 • Det diskuterades hur anmälan till skolan kan göras mer effektivt, kanske på nätet, men utan att lägga ut för mycket persolig information. Skulle vara lättare för alla om föräldrarna helt enkelt kunna skriva in sina barn direkt på något forum.  Det bestämdes att styrelsen frågar Robin Nillson om han skulle kunna titta på detta.
 • Hemsidan här ännu inte gjorts. Anette har börjat men inte jobbat färdigt med den.  Däremot finns bloggen och där finns information.  Inte så många som går in på den, och inte många som skriver och kommenterar.  Behövs lite mer jobb med den.  Kanske kan eleverna bli aktiva på
 1. Årsmötets avslutande

Ordförande Caroline Tyréus avslutade årsmötet.

 

……………………………                                                                    ……………………………..

Anette Nordgren                                                                             Caroline Tyréus                  Sekr.                                                                                                    Ordf.

 

…………………………….                                                                   ………………………………..

Jens Lindhé                                                                                        Alexandra Bratsioti                      Just.                                                                                                          Just.